spordetay, spor, spor haberleri, maç özetleri, ligtv, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, trabzonspor, bedava maç,
Yazı Detayı
14 Şubat 2020 - Cuma 12:41
 
Satrancın çocuk eğitimindeki rolü ve önemi
Funda Durak
fundadrk_mlty@hotmail.com / Satranç Antrenör - Satranç Hakemi - Bağcılar Satranç İlçe Temsilcisi
 
 

Her anne ve baba ço­cu­ğu­nun be­den­sel zi­hin­sel ve duy­gu­sal ola­rak ge­li­şi­mi­ni ister. Bu ne­den­le pek cok anne ve baba,ço­cu­ğu­nu spor­tif bir ak­ti­vi­te­ye veya sos­yal bir et­kin­li­ğe gön­de­rir. Bu­ra­da­ki amaç ço­cu­ğun ge­li­şi­mi­nin ya­nin­da çev­re­si­ni daha iyi ta­nı­ma­sı daha iyi ile­ti­şim kur­ma­sı ve sos­yal yö­nü­nü daha fazla ge­liş­tir­me­si­dir. Spor­tif fa­ali­yet­le­rin ve sos­yal et­kin­lik­ler bunun bir ara­cı­dır.
Sat­ranç spo­ru­nun da bu alan­da fark­li ve ozel bir önemi var­dır.
Bunun böyle ol­ma­sı do­ğal­dır. Çünkü sat­ranç ile yaşam ara­sın­da hic­bir oyuna nasip ol­ma­yan bir ben­zer­lik var­dir. Diğer spor­lar ile yasam ara­sin­da da ben­zer­lik­ler ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır hatta bu konu da ki­tap­lar film­ler de ce­kil­miş­tir. Ama hiç bi­ri­nin ya­şa­ma" ben­zer­li­gi sat­ranç kadar ola­maz!
Çünkü sat­ranç, pek çok spor gibi ha­yat­tan kopuk yapay ol­ma­yıp biz­zat ha­ya­tin ger­çek­le­rin­den esin­le­ne­rek or­ta­ya çık­mış bir oyun­dur. Ya­şam­da var olan ve hep var ola­cak mü­ca­de­le­rin tahta üze­rin­de an­la­tı­mı­dır.
Ben­ja­min Frank­lin' "Sat­ranç bir tür yaşam, yaşam bir tür sat­ranc­tır" di­ye­rek bu ben­zer­li­ği dile ge­tir­miş­tir. Sat­ranç milli takım eski ant­re­nö­rü Va­si­kov ise bu ben­zer­li­ği "Büyük ha­ya­tın küçük bir mo­de­li ola­rak" ta­nım­la­mış­tır.
Akla şu soru ge­le­bi­lir.
Sat­ranç ile yaşam ara­sin­da ben­zer­lik ol­ma­sı­nın sat­ranc oyun­cu­la­rı­na fay­da­si nedir?
Sat­ran­cın cocuk eği­tim­de kat­kı­sı­nın önemi bu­ra­da yat­mak­ta­dır. Madem ki yasam ile sat­ranç ara­sin­da ben­zer­lik var­dır, madem ki sat­ranç ha­ya­tın küçük bir mo­de­li­dir bu mo­de­li iyi kav­ra­mak ha­ya­ti ta­nı­mak­tır!
O halde ger­cek ya­şam­da uy­gu­la­mak is­te­dik­le­ri­miz bu mo­del­den ya­rar­la­na­bi­lir.
Öğ­ren­me­yi öğ­ret­me aracı ola­rak kul­lan­ma­lı­yız.
Cocuk eği­ti­min­de, sat­ranç bir araç ola­rak kul­la­nıp ha­ya­ta yö­ne­lik me­saj­la­rı­mı­zı sat­ranç mo­de­li üze­rin­den ve­re­bi­li­riz.

Bir sonra ki yazımızda görüşmek üzere...

Funda DURAK

 
Etiketler: Funda Durak, köşe yazısı, satranç
Yorumlar
Haber Yazılımı