Elazığ Fırat Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı-2020

Elazığ Fırat Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı 2020 Kılavuzunu açıklandı. İşte Detaylar...

Elazığ Fırat Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı-2020
Editör: spordetay
14 Ağustos 2020 - 12:17
Üniversiteden yapılan açıklamada;

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesine (SBF) 2020-2021 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır. • BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 28 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/)  üzerinden on-line olarak yapılacaktır. 

• ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI 
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak, 
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 
3. 2019 yılı veya 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Testi (TYT) Spor Lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 150.00 puan alınmış olması gerekir. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuracak adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının ise en az 160.00 puan olması gerekir.
4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000’inci (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Bu sınav ÖSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ÖSYM tarafından başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin direktifleri dikkate alınır).
5. YKS sınavı TYT puanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra başvuru yapan “Spor Lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 150.00 puan, Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuran adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuran adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 160.00 puan olması şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve değerlendirme yapıldıktan sonra sisteme dâhil edilecektir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların “TYT’de ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almış olmaları” şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve adayların TYT puanları sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını taşıyıp taşımadıkları değerlendirildikten sonra sisteme dâhil edilecektir.
6. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
7. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir).
8. Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] 2020 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilirler. Engelli adaylar kılavuzda belirtilen formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirme sınavı sonunda belirlenecektir. Bununla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartı engelli adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sporcu lisansına sahip engelli adaylar, lisanslı spor yaptıkları yıllara göre (belgelemek şartıyla) komisyon tarafından değerlendirilecektir. Engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için, engel durumlarını dikkate almaları yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi almaları yararlarına olacaktır.
9. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 
10. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

• İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu), 
2. Lise diploması fotokopisi  
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı), 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5. 2019-2020 yılına ait YKS sonuç belgesi fotokopisi, 
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı), 
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı, 
Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sbf.firat.edu.tr/) sayfamızdan “2020 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.

• SINAV BİLGİLENDİRMESİ 
Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları: 
• WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 08 Eylül 2020 Salı günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi-23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. 
• Bu tarihten (08 Eylül 2020) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.  
• 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler. 
• Adaylar spor öz geçmiş puan tablolarını inceleyerek öncelikli hangi bölüme girebilme şansı var ise o bölüm tercihini öncelikli olarak seçmelidir. Örneğin; Rekreasyon bölümü için tercih yapacak adayların, Rekreasyon Puan Tablosundan seçimini yapması doğru bir seçim olacaktır.   
• 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. 
• Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere Fırat SBF 2020 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler. 
• Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır. 
• Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 09 Eylül 2020 Çarşamba günü, spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır. 
• Spor Özgeçmiş puanlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi; 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17:00’a kadar kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağladıktan sonra adaylara bildirilir. 
• 2020-2021 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, TYT Puanı, Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri-YP (asıl ve yedek) 11 Eylül 2020 Cuma günü yapılacak ve ilgili web başvuru sayfasından ilan edilecektir. 
Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum